Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Thai Ridgeback Club Nederland

(Hierna te noemen: TRCN)
Dit huishoudelijk reglement is verouderd en zal tijdens een ALV van 2019 herzien worden!

Artikel 1 – Vertegenwoordigde rassen

De rassen vertegenwoordigd door de TRCN zijn de: Thai Ridgeback Dog en de Thai Bangkaew Dog. De rasbeschrijving en de fokeisen staan verder beschreven in het Verenigingsfokreglement (hierna te noemen VFR). Deze zijn per ras omschreven en nader verklaard.

Artikel 2 – De Voorzitter

De Voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt. Tevens zorgt hij voor de handhaving van de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen. Hij ondertekent mede de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen van vereniging en bestuur. Bij besluitvorming in de bestuursvergadering wordt beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staken van de stemmen beslist de Voorzitter.

Artikel 3 – De Secretaris

De Secretaris voert de correspondentie van de vereniging waarvan hij/zij kopie houdt. Hij/zij houdt de notulen van de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen ALV) bij, welke na goedkeuring door de Voorzitter wordt ondertekend. Verder houdt de Secretaris een presentielijst bij van de op de ALV aanwezige leden.

Jaarlijks stelt hij/zij een verslag samen omtrend de stand van zaken binnen de vereniging. Na goedkeuring van het bestuur zal dit verslag tijdens de jaarlijkse ALV worden besproken.

Artikel 4 – De Penningmeester/Ledenadministratie

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiele middelen binnen de vereniging en fiatteert alle inkomsten en uitgaven namens de vereniging. Niet door de Penningmeester gefiateerde uitgaven worden niet vergoed. Voor uitgaven of het aangaan van verplichtingen boven de €250,00, is schriftelijke toestemming van de overige bestuursleden vereist.

Verder is hij/zij ook verantwoordelijk voor het incasseren van de contributies. Inkomsten en uitgaven dienen te worden bijgehouden in een kasboek.

Tijdens de ALV licht de Penningmeester het afgelopen boekjaar toe. De goedkeuring van de kascommissie tijdens de ALV wordt beschouwd als decharge van de Penningmeester voor diens beheer over het afgelopen jaar.

Artikel 5 – Uitgaande stukken

Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de Secretaris getekend voor zover dit niet anders bij de wet of de verordening wordt vereist.

Artikel 6 – Rooster aftredende bestuursleden

Elke 3 jaar treden er 1 of meerdere bestuursleden volgens het ”first in, first out” principe af. Hiervan wordt een rooster bijgehouden. De aftredende bestuursleden zijn per direct herkiesbaar. Verkiezing van nieuwe bestuursleden vindt plaats tijdens de ALV.

Artikel 7 – Aftredende bestuursleden

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht om bij het beeindigen van hun functie, de onder hun beheer zijnde verenigingstukken aan het bestuur over te dragen.

Artikel 8 – Plaats en Tijd vergaderingen

De bestuursvergaderingen en de ALV worden gehouden op een plaats en tijd die door de bestuursleden in gezamelijk overleg word bepaald.

De agendapunten van de ALV worden uiterlijk 14 dagen voor aanvang aan de leden toegestuurd.

Artikel 9 – Voorstellen/Moties

Elk lid heeft het recht staande de ALV voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na goedkeuring van het bestuur op de agenda van de volgende ALV geplaatst. Over voorstellen die niet op de agenda van de ALV staan, kan tijdens de ALV geen beslissing worden over genomen.

Artikel 10 – Aanwezigheid ALV/stemmen

De aanwezigheid op de ALV is geheel vrijblijvend voor de leden. Van de aanwezige leden is een 2/3 meerderheid nodig om een besluit te kunnen goedkeuren. Ieder aanwezig lid heeft 1 stem op de ALV.

Artikel 11 – Contributie

De contributie en voorwaarden voor de lidmaatschap van de vereninging zijn als volgt bepaald:

 1. De contributie is geldig voor 1 jaar lidmaatschap gelijk lopend per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december).
 2. De contributie:
  • Een lid in Nederland betaald €20 per jaar.
  • Een gezinslid in Nederland (aanvulling op lid binnen 1 zelfde gezin) is €5 per jaar. Het gezinslid ontvangt geen clubblad.
  • Een lid buiten Nederland betaald €22,50 per jaar.
  • Een gezinslid buiten Nederland (aanvulling op lid binnen 1 zelfde gezin) is €5 per jaar. Het gezinslid ontvangt geen clubblad.
 3. De contributie voor het nieuwe jaar dient betaald te zijn voor 31 december van het aflopende jaar. Dit via automatische incasso of door zelf overmaken naar de rekening van de vereniging.
 4. Leden die hun contributie voor het nieuwe kalenderjaar op 1 januari nog niet hebben betaald, zullen nog 1 keer per brief gemaand worden. Hierna kan op kosten van het betreffende lid een incassobureau worden ingeschakeld.

Artikel 12 – Opzeggingen lidmaatschap

Het lidmaatschapjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De opzegging moet schriftelijk of via e-mail tenminste 4 weken voor het einde van het lidmaatschapjaar bekend gemaakt worden bij de ledenadministratie van de TRCN. Latere opzeggingen worden behandeld in het volgende lidmaatschapjaar.

Artikel 13 – Toelating tot de TRCN

 1. Nieuwe leden dienen schriftelijk aan te geven lid te willen worden van de TRCN. Zij dienen zich te houden aan de richtlijnen van de TRCN aangaande contributie, bijwonen van de ALV.
 2. Minderjarige leden dienen eerst schriftelijk toestemming te overleggen van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Fokkers dienen schriftelijk aan te geven lid te willen worden van de TRCN. Zij dienen zich te houden aan de richtlijnen van de TRCN aangaande contributie, bijwonen van de ALV. Ook dienen zij op de hoogte en akkoord te zijn met het VFR van het betreffende ras.
 4. Leden/Fokkers die zich niet aan de richtlijnen van de TRCN houden, kunnen mogelijk door besluit van het bestuur hun lidmaatschap verliezen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Op het terrein van eventuele evenementen, clubdagen of vergaderingen is de vereniging niet aansprakelijk voor vermissing, schade, verwondingen enzovoort.
 2. De leden en bezoekers zijn aansprakelijk voor eventuele schade aan verenigingseigendommen.
 3. Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.
 4. De begeleider is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar hond.

Artikel 15 – Honden

 1. Het bestuur is bevoegd om honden uit te sluiten van interne evenementen als ze niet gezond lijken of andere gebreken vertonen.
 2. Blessures, verwondingen en gebreken opgelopen tijdens een intern evenement, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de TRCN, deze zijn ten allen tijde ter verantwoording van de begeleider.
 3. Tijdens alle interne evenementen wordt van de leden verwacht dat zij hun hond ten allen tijde aangelijnd houden.

Artikel 16 – Wijziging reglement

Tot wijziging van dit reglement kan alleen besloten worden tijdens een ALV met mindstens 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Raad van Beheer alvorens deze in werking kan treden. De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft een kopie ontvangen van dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 17 – Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan, verwijzen wij naar de Statuten. Indien deze hier niet in voorzien, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur in andere gevallen de ALV.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 25 augustus 2007.
Gewijzigd op de Algemene Leden Vergadering op 24 januari 2016.